Právna doložka

Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby, chyby v prenose, chyby a zmeny.

Podmienky Chatu
Registráciou na sms.Flirtdate.eu vzniká zmluva medzi koncovým užívateľom (užívateľ) a medzi sms.Flirtdate.eu – prevadzkovateľ.   Užívateľ potvrdzuje, že si prečítal a pochopil podmienky zmluvy a suhlasi s nimi v celkovej miere.

 1. Popis služby
  sms.Flirtdate.eu je portál fungujúci na zoznámenie,ako systém chatu prostredníctvom mobilných telefónov na báze prémiových SMS. Slúžia na účely zábavy. Na animáciu chatového systému poskytuje spoločnosť sms.Flirtdate.eu moderátorov, ktorí vedú s užívateľmi chatové dialógy. Služba je zábavného charakteru a umožní textovanie medzi používateľom a prevádzkovateľom.
  sms.Flirtdate.eu zasiela  užívateľovi bezplatnú Smsku s rôznymi telefónnymi kontaktmi alebo chat návrhmi.
 2. Prístupnosť
  Vzhľadom na technické aspekty internetu a mobilného spojenia, na ktoré sms.Flirtdate.eu nemá žiaden vplyv, môže dôjsť k narušeniu v prenose dát. Sms.Flirtdate.eu  nezaručuje celkovú dostupnosť systému, alebo prístupnosť jednotlivých účastníkov.
 3. Náklady na chat
  Komunikaciou vznikajú pre užívateľa náklady, ktoré sa skladajú z nákladov účasti v chat systéme a z poplatkov pripojenia sa a používania mobilného spojenia: Náklady v systéme sú 1,60 Eur s DPH za každú prijatú SMS.
 4. Obmedzenie zodpovednosti.
  sms.Flirtdate.eu nezodpoveda za:
 5. Zneužitie údajov.
 6. Za vymazanie obsahu alebo užívateľských dát;
 7. Neoprávnený prístup k údajom;
 8. Poruchu v spojení;
 9. Krádež nahrávok;
 10. Nedostupnosti online platformy;
 11. Spadnutie alebo iné narušenia komunikačného spojenia;
 12. Chyby v prenose dát;
 13. Meškanie v prenose dát;
 14. Likvidáciu akýchkoľvek údajov tretou osobou ;
 15. Manipuláciu dát;

Poskytovateľ služby nemá zodpovednosť za akékoľvek emocionálne alebo iné psychické alebo fyzické následky, a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré utrpí používateľ.

Tak isto prevádzkovatel nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah správ. Nie je možné kontrolovať ich obsah.Autor zodpovedá za obsah svojich správ. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti vzniká, keď vzniknú škody na základe poškodenia života, tela alebo zdravia osoby,  keď je to v súvislosti s podstatnými porušeniami povinností zo strany sms.Flirtdate.eu alebo právnym zástupcom alebo pracovníkom. Výška zodpovednosti sms.Flirtdate.eu je obmedzená na škody, ktoré by boli zvyčajne predvídateľné. Toto nemá žiaden vplyv na zodpovednosť sms.Flirtdate.eu  na základe zákona o zodpovednosti za výrobok.

6a. Pravidlá účasti
Podmienka je, že užívateľ musí mať minimálne 18 rokov. Distribúcia obsahu, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi je zakázaný;  nie je dovolené šíriť obsah, ktorý je xenofóbny, rasistický, alebo nesie pornografický charakter. Porušenie tejto dohody oprávňuje sms.Flirtdate.eu  k okamžitému blokovaniu užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť celkové a pravdivé informácie o jeho osobe a údaje potrebné pre fakturáciu, najmä údaje o mobilnom telefónnom čísle.

Adresáti kontaktnej reklamy nie sú samozrejme povinní odpovedať na Smsku. Užívateľ teda nemá právo očakávať odpoveď. Odosielateľ Smsky teda nie je oprávnený požadovať vrátenie poplatkov, ktoré vychádzajú z tohto dôvodu.

Nie je dovolené ponúkať alebo predávať tovar alebo služby cez chat system.Toto sa vzťahuje najmä na takzvaný “spam” v chatovej oblasti. V prípadoch tohto typu porušenia, sms.Flirtdate.eu je oprávnený blokovať užívateľa bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Užívateľ je povinný odstrániť profil/y, ktoré už nepoužíva teda nie su aktivne. Ak používateľ nevykoná túto povinnosť v lehote troch týždňov od posledného použitia profilu, potom sms.Flirtadte.eu je oprávnený zablokovať tento zodpovedajúci profil, alebo je oprávnený moderovať to jedným z ich podporujúceho personálu, v záujme ostatných užívateľov, aby sa zabránilo vzniku tzv. „mŕtvych“ profilov. Vyhradzujeme si právo uzavrieť chat relácie, aby nedošlo k zneužitiu.

6b. Výmena správ 

sms.Flirtdate.eu je služba zábavného charakteru a údaje (osobné údaje, fotografie, opis, atď) umiestnené v nej nemusia byť presné. Poskytovatelia služby môžu použiť prevádzkovateľov pre komunikáciu s používateľmi pomocou rôznych prezývok. Ak prevádzkovateľ nie je prihlásený do systému v čase, keď používateľ odošle správu, odpoveď na správu môže byť vykonaná po nasledujúcom prihlásení do služby alebo odpovedanie môže prevzať iný prevádzkovateľ. Prevádzkovatelia nie sú povinní poskytnúť osobné údaje, nemusia súhlasiť s osobným kontaktom a môžu používať viac mien a prezývok v rámci služby. Prevádzkovateľ môže požiadať užívateľa o niektoré osobné údaje, ale užívateľ nie je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi presné informácie. Všetci prevádzkovatelia a užívatelia môžu používať rôzne identity, mená a prezývky, a tak poskytovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za správnosť akejkoľvek informácie, prenesené do služby. Poskytovateľ služby tj. prevádzkovateľ má právo ukončiť chat s užívateľom, ktorý posiela sms s obsahom, ktorý porušuje pravidlá používania služby. Užívateľ má právo a možnosť ukončiť komunikáciu kedykoľvek, ak neodpovie na prijatú správu z telefónneho čísla s pridanou hodnotou. Týmto spôsobom  sa užívateľ  neodhlásil zo služby a môže prijímať správy zo služby. Poskytovateľ služby môže nadalej odosielať textové správy v súlade s právnymi predpismi v oblasti telekomunikácií a v prípade, že tieto správy schváli nad-operátor ako aj mobilný operátor. Poskytovateľ služby má právo automaticky alebo ručne cenzurovať časť prichádzajúcich a odchádzajúcich správ s účelom ochrany osobných údajov užívateľa služby.

 1. Povinnosti užívateľa
  Užívateľ sa zaväzuje ihneď informovať sms.Flirtdate.eu o strate alebo zmene skutkoveho stavu. Tym zabezpečiť blokovanie mobilného čísla a to okamžite cez príslušného mobilného operátora. Užívateľ je zodpovedný za náklady vyplývajúce z použitia chatu až do okamihu, kedy sú straty nahlásené pre sms.Flirtdate a / alebo príslušnému operátorovi. Správy o stratách sa zasielajú na:

admin@flirtdate.eu

Užívateľ je povinný zaistiť bezpečné ukladanie údajov a mobilných telefónov, a nemal by ich poskytovať tretím osobám. Používaním služby a zverejňovaním všetkých informácií prostredníctvom služby, vrátane prezývky, užívateľ súhlasí s tým, že nebude posielať správy:
• ktoré sú nezákonné, výhražné, urážlivé, znespokojúce, hanlivé, násilné, obsahujú obscénnosti, alebo sú podvod, obsahujú explicitné alebo grafické opisy násilia;
• týkajúce sa násilia na deťoch, alebo aú vo vzťahu s detskou pornografiou, obsahujú materiály pre dospelých, obsahujú materiál, ktorý prekračuje hranice zákona, trestné alebo rasistické materiály, obsah, ktorý sa vzťahuje na znásilnenie, týranie akýmkoľvek spôsobom, alebo obsahujú formy necrophilii ;
• vzťahujúce sa k teroristickým alebo iným extrémistickým organizáciam.
• môžu ohroziť národnú bezpečnosť;
• vzťahujúce sa na použitie alebo distribúciu drôg;
• vzťahujúce sa k sebapoškodzovaniu alebo samovraždu;
• vzťahujúce sa k obsahu akéhokoľvek trestu, obťažovaniu, ponižovaniu alebo zastrašovaniu jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov na základe náboženstva, sexu, sexuálnej orientácie, rasy, etnického pôvodu, veku alebo invalidity;
• ktoré poškodujú patent, známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, právo na uverejnenie alebo iné vlastnícke práva jednotlivcov;
• ktoré zabezpečujú neoprávnené alebo nevyžiadané reklámy, rýchle alebo hromadné správy(spam) alebo akékoľvek iné formy neoprávnených podnetov alebo lotérií a hazardných hier;
• Ak sa obsahom snaží získať neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom alebo sa snaží dodať nejaké informácie o iných osobách.

 

 1. Doložka odškodnenia
  Užívateľ sa zaväzuje uvoľniť pre sms.Flirtadte.eu nároky, požiadavky a zodpovednosť voči tretím osobám, ktoré sú zahrnuté kvôli dôvodu porušenia práv na základe obsahu, ktorý je v rozprore s právom alebo porušením zmluvy. To platí aj pre náklady na súdne konania (náklady právnikov a ostatné súdne poplatky).
 2. Ochrana údajov
  sms.Flirtdate.eu  systém  je v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a dôvernosti v telekomunikácii. Užívateľské údaje sú vždy bezpečne uložené. Avšak pri prevádzkovaní takéhoto systému a pripravovaní faktúr je niekedy nutné ukladať údaje a odovzdávať ich tretej osobe.

Preto užívateľ týmto dovoľuje sms.Flirtadte,eu uložiť jeho osobné, fakturačné, chatu poskytnuté a prístupné údaje. Údaje budú použité pre fakturáciu, technickú administráciu a na informovanie spotrebiteľov podľa našich zásad ochrany osobných údajov. Za žiadnych okolností nebudú údaje dostupné pre neoprávnenú tretiu osobu.

Užívateľ súhlasí s používaním jeho údajov, akonáhle začne používať túto službu. V rámci súčasných obchodných vzťahov sms.Flirtdate.eu poskytne užívateľské informácie užívateľovi cez smsku, telefón alebo e-mail. Užívateľ môže vypovedať prevod týchto užívateľských informácií pomocou jeho mobilného čísla, ktoré bude blokované v systéme.

Cieľom bezchybného sprevádzkovania systému je, aby sa zabránilo zneužitiu údajov, týmto IP adresa užívateľa bude vždy uložená, keď použije systém. Sms.Flirtdate.eu je oprávnený vykonávať náhodné kontroly zaslaných správ, aby sa zabránilo zneužitiu chat systému. V tomto zmysle nejde o ukladanie správ, alebo iného použitia informácií. V rámci právnych predpisov sms.Flirtdate.eu je oprávnený zaslať správy, kde je podozrenie priestupku alebo trestného činu agentúram, ktoré sú zodpovedné za poriadok a vymáhanie práv.

 1. Zmeny podmienok zmluvy
  sms.Flirtdate.eu si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok zmluvy kedykoľvek. Užívateľ bude informovaný o všetkých zmenách emailom a bude osobitne informovaný v lehote 4 týždňov o výpovednej lehote námietok. Ak užívateľ nemá námietky v tomto období 4 týždňov potom, čo bol informovaný, v tomto prípade zmeny sú brané ako prečítané a stávajú sa automaticky súčasťou zmluvy.
  Užívateľ je zodpovedný zabezpečiť jeho dostupnosť cez email adresu. Musí bezodkladne informovať sms.Flirtdate.eu o zmene jeho email adresy. Ak užívateľ nesúhlasí so zmenami v podmienkach zmluvy, potom sms.Flirtdate.eu má právo ukončiť komerčný vzťah bez udania výpovednej lehoty.
 2. Čiastočná doložka
  Ak je jedna z týchto ustanovených podmienok zmluvy neúčinná, alebo sa ňou stane, potom to nemá vplyv na platnosť zvyšných ustanovení. Neúčinné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami, ktoré zodpovedajú, alebo sa približujú ustanoveniu, na ktorých sa strany dohodli o dosiahnutiu rovnakého hospodárskeho výsledku, keby vedeli o neplatnosti tohto ustanovenia.

12.Poskytovanie obsahu užívateľom, udeľovanie

 1. sms.Flirtdate.eu Vám umožňuje využiť naše služby v súlade s právnymi predpismi a ustanovením týchto podmienok použitia, k ukladaniu, zverejneniu, prenosu obsahu a zdielaniu obsahu s ostatnými používateľmi.
 2. Pri použití našej služby žiadate a dovoľujete, v súlade s ustanoveniami týchto podmienok použitia, pre ukladanie a zverejnenie svojho obsahu v súčasnej podobe našich služieb a tiež s využitím v iných médiách (tlač, TV, rádio atď)
 3. Ďalej nám dovoľujete k lepšiemu využívaniu našich služieb vyrábať menšie obrázky (náhľad) z vašich fotografií a videí, a to najmä prostredníctvom vyhľadávacej funkcie a využívaniu ich v oblasti služieb. Ste si tiež vedomý, že pri technickom spracovaní a odovzdávaní našich služieb – vrátane obsahu, ktorý ste zadali -, môžu byť nutné prenosy prostredníctvom rôznych sietí a / alebo vykonávanie technických zmien pre účel požiadaviek spojených sietí alebo iných technických zariadení.
 4. Potvrdzujete, že ste vlastníkom všetkých požadovaných práv súvisiacich s obsahom, ktorý Vám umožňuje používať naše služby ukladania, publikácie a / alebo prevodu uvedeného obsahu a že neporušujete akékoľvek práva tretej osoby, ani právne predpisy a tiež neporušujete žiadne predpisy týchto podmienok použitia. Ak nie ste sám vlastníkom práv Vami zadaného akéhokoľvek obsahu, zaručujete, že ste platne získali všetky prevody správ a licencií, povolení, schválení a podobného obsahu, ktorý je nevyhnutný.
 5. sms.Flirtdate.eu je oprávnenený ukladať obsah a odovzdávať ich tretím osobám, kde je to právne ustanovené, alebo kde je to po dôkladnom vyhodnotení nevyhnutné a právne prístupné aby,
 6. plniť právne predpisy, súdne alebo úradné pokyny,
  b. vykonanie týchto podmienok použitia,
  c. reagovať na tvrdenia o porušení práv tretích osôb, alebo
  d. ochrana práv, majetku, alebo osobnej bezpečnosti Flirtdate.eu, jej používateľov alebo verejnosti.
 7. Môžete tiež takto garantovať uživateľské práva sms.Flirtdate.eu, neobmedzené časom alebo priestorom, obsahom vám sprístupneným. To sa týka najmä:
 1. sms.Flirtdate.eu je oprávnený preniesť to na iných a taktiež umožniť sublicenciu pre udelené práva